Sökning: "Pentadecanoic acid 15:0"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pentadecanoic acid 15:0.

  1. 1. Milk Fat Intake and Conjugated Linoleic Acid (CLA) Supplementation : Dietary Markers and Associations to Clinical and Biochemical Characteristics

    Författare :Annika Smedman; Samar Basu; Bengt Vessby; Jan I Pedersen; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nutrition; Pentadecanoic acid 15:0 ; milk products; milk fat; dietary marker; coronary heart disease; anthropometric variables; conjugated linoleic acid CLA ; lipid peroxidation; inflammation; F2 isoprostane; prostaglandin F2; human; Näringslära; Nutrition; Näringslära;

    Sammanfattning : In the present thesis dietary markers for intake of milk fat, associations between intake of milk fat and risk factors for coronary heart disease (CHD), and the effects of supplementation with conjugated linoleic acid (CLA) to healthy humans are investigated.The dietary fat quality is one of the main lifestyle factors affecting risk for CHD. LÄS MER