Sökning: "Nicholas Waller"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nicholas Waller.

  1. 1. Exactly in the Right Place: Ways of Making and Maintaining a Crow Indian Landscape

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Nicholas Waller; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER