Sökning: "Lars Björklund tyst kunskap"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Björklund tyst kunskap.

  1. 1. Från novis till expert : förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning

    Författare :Lars-Erik Björklund; Lars Lindström; Rolf Ekman; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; tacit knowledge; automation; experience based; implicit learning; novice-expert; intuition; pattern recognition; design; Polanyi; Dreyfus; non-declarative memory; Förtrogenhetskunskap; lärande; tyst kunskap; automation; beprövad erfarenhet; implicit minne; novis-expert; intuition; mönsterigenkänning; design; Polanyi; Dreyfus; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

    Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att bidra till förståelsen av beprövad erfarenhetsbaserad kunskap, det vi förknippar med fårdigheter, förmågor och förtrogenhet. Avhandlingen är enintegrerande forskningsöversikt, fntegrative research review. LÄS MER