Sökning: "Jerk Vallgårda"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jerk Vallgårda.

  1. 1. Serotonergic arylcyclopropylamines : stereoselective synthesis and structure-activity relationships

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Jerk Vallgårda; [1992]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

    Sammanfattning : .... LÄS MER