Sökning: "Ingrid Marle"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingrid Marle.

  1. 1. Proteins as chiral selectors in liquid chromatography

    Författare :Ingrid Marle; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

    Sammanfattning : .... LÄS MER