Sökning: "Helena Fridborg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Helena Fridborg.

  1. 1. Feasibility of the fluorometric microculture cytotoxicity assay (FMCA) in the preclinical evaluation of anticancer drugs

    Författare :Helena Fridborg; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER