Sökning: "Flexible biodevice"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Flexible biodevice.

  1. 1. Flexible and transparent biological electric power sources based on nanostructured electrodes

    Detta är en avhandling från Malmö university, Faculty of Health and Society

    Författare :Elena González Arribas; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biocatalysis; Biological fuel cells; Biosupercapacitors; Flexible biodevice; Solar biosupercapacitor; Enzymatic fuel cell; Indium tin oxide; Conducting polymer; Non-invasive; Smart contact lens; Sciences;

    Sammanfattning : Portabel medicinteknisk utrustning framträder alltmer som en av de mest lovande metoderna för vårdövervakning och personlig behandling. Förebyggande vård och hantering av kroniska sjukdomar är resurskrävande och en överföring av det konventionella sjukhuscentrerade sjukvårdssystemet till ett individcentrerat vårdsystem skulle vara samhällsekonomiskt gynnsam. LÄS MER