Sökning: "Eva Anskär"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Anskär.

  1. 1. Time flies in primary care a study on time utilisation and perceived psychosocial work environment

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Eva Anskär; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Background: Time utilisation among primary care professionals has been affected by structural changes and reorganisation performed in Swedish primary care over several decades. The work situation is complex with a heavy administrative work load. LÄS MER