Sökning: "Carlos Felipe Bosa Ochoa"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carlos Felipe Bosa Ochoa.

  1. 1. Pheromone-mediated communication disruption in Guatemalan potato moth, Tecia solanivora Povolny

    Författare :Carlos Felipe Bosa Ochoa; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER