1:1 i klassrummet - analyser av en pedagogisk praktik i förändring

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning: I denna avhandling analyseras resultaten från två utvärderingsprojekt av 1:1-införande som genomförts på två gymnasieskolor (2007-2011) och fyra gymnasieskolor (2012-2014) i Sverige. Data från enkäter, intervjuer och observationer har analyserats för att svara på frågeställningar om hur olika aspekter av den pågående digitaliseringen påverkar verksamheten i skolan. Den teoretiska utgångspunkten tas i ett sociokulturellt perspektiv på skola som verksamhet, på teknologi som medierande redskap och på utveckling och lärande som socialt grundade. För att beskriva komplexiteten i läraruppdraget används det teoretiska ramverket TPACK. Ramverket beskriver integrationen mellan de teknologiska, pedagogiska och innehållsliga kunskapsdomäner som tillsammans bildar kärnan i en lärares kompetens i en digitaliserad skola. Resultaten visar att det krävs kunskap om och förståelse för praktikens förutsättningar för att kunna avgöra huruvida digitalisering och 1:1-satsningar påverkar. Ur ett makroperspektiv förefaller klassrumsaktiviteterna vara i stort sett opåverkade av 1:1-införandet. Undervisningen tycks pågå som tidigare och förefaller i huvudsak traditionell och kontrollerad av en reglerande diskurs. Å andra sidan, när skolan studeras ur ett meso-perspektiv är det möjligt att urskilja ett antal väsentliga förändringar av verksamheten. Teknologin påverkar verksamheten, men det innebär inte automatiskt en förändring av den övergripande strukturen för hur utbildningen praktiseras. Ett 1:1-införande leder först till förändringar på praktiknivå med utmaningar av lärares och elevers verksamhet. Delstudierna i avhandlingen visar att digitaliseringen påverkar lärares lektionsplanering, och att elevers användning av de digitala redskapen förändras över tid. Dessutom diskuteras lärares argument för att inte integrera digitala verktyg i den pedagogiska praktiken. Avhandlingen har konsekvenser för praktikfältet genom att den identifierar och diskuterar några av följderna av digitaliseringen av skolan. De klassrumsnära studierna visar att IT-användningen är varierande och ojämn, och att införandet av 1:1 är en komplicerad process som utmanar verksamheten i skolan på flera nivåer.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.