Sökning: "Ulf Lidberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulf Lidberg.

  1. 1. The Carboxyl Ester Lipase Gene. Organization, Evolution and Transcriptional Regulation in Exocrine Pancreas and Mammary Gland

    Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

    Författare :Ulf Lidberg; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1998]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Bioteknik; Bioengineering; carboxyl ester lipase; gene structure; pseudogene; locus; evolution; duplication; regulation; promoter; enhancer; pancreas; mammary gland; NF-1;

    Sammanfattning : .... LÄS MER