Sökning: "Hans Nässla"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hans Nässla.

  1. 1. Intra-Family Information Flow and Prospects for Communication Systems

    Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

    Författare :Hans Nässla; Linköpings universitet.; [2004]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; communication technology; family bulletin boards; multiple interfaces; cell-phone; PDA; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

    Sammanfattning : Today, information and communication technology is not only for professional use, but also for private tasks. In this thesis, the use of such technology for managing family information flow is investigated. Busy family life today, with school, work and leisure activites, makes coordination and synchronisation a burden. LÄS MER