Sökning: "Regina Jitschin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Regina Jitschin.

  1. 1. Crosstalk of human mesenchymal stromal cells with the cellular components of the immune system

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Laboratory Medicine

    Författare :Regina Jitschin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Using the potential of immune regulatory cell populations for c ellular therapy constitutes an attractive tool to obliterate imbalances of immune responses in inflammatory disorde rs. In this context, adoptive transfer of m esenchymal stromal cells (MSCs) represents a relatively novel approach and its impact on the immune system has not been completely clarified. LÄS MER