Sökning: "Mohamed Abdgawad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mohamed Abdgawad.

  1. 1. Proteinase 3 and Neutrophil Apoptosis in ANCA-Associated Systemic Vasculitis

    Detta är en avhandling från Lund University

    Författare :Mohamed AbdGawad; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Wegener’s granulomatosis; anti-neutrophil cytoplasmic antibody ANCA . Proteinase 3 PR3 ; myeloperoxidase MPO . Flowcytometry FACS . Vasculitis.; microscopic polyangitis;

    Sammanfattning : ANCA-Associated Systemic Vasculitis (AASV) is characterized by leukocytoclasis- dying neutrophils surrounding small blood vessels. Previous studies have shown increased plasma PR3 and increased proportion of neutrophils expressing plasma membrane-associated PR3 (mPR3+). LÄS MER