Sökning: "Michael Gustavsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Michael Gustavsson.

  1. 1. Textens väsen : en kritik av essentialistiska förutsättningar i modern litteraturteori : exemplen Cleanth Brooks, Roman Jakobson, Paul de Man

    Detta är en avhandling från Uppsala : Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ

    Författare :Michael Gustavsson; Uppsala universitet.; [1996]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER