Sökning: "Fernando Acevedo-fonseca"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Fernando Acevedo-fonseca.

  1. 1. The D-glucose transport protein of human erythrocyte membranes : partial purification in cholate and identification

    Författare :Fernando Acevedo-Fonseca; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER