Sökning: "Elvira Lange"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elvira Lange.

  1. 1. Exercise in older adults with rheumatoid arthritis - a person-centred approach

    Författare :Elvira Lange; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Exercise; Rheumatoid arthritis; person-centred; physiotherapy; aging;

    Sammanfattning : Physical activity and exercise are well known to enhance health and are recommended as part of the management of rheumatoid arthritis (RA). However, the level of physical activity among older adults with RA is found to be low and little research focuses on physical activity and exercise in older adults with RA. LÄS MER