Sökning: "Caroline Strömberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Caroline Strömberg.

  1. 1. Etik och normkonflikter inom miljörättslig lagstiftning

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

    Författare :Caroline Strömberg; Luleå tekniska universitet.; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; Rättsvetenskap;

    Sammanfattning : En normkonflikt försätter rättssubjektet i en svår sits. Vissa normkonflikter medför till och med att ett rättssubjekt inte på något sätt kan agera helt och hållet lagenligt, så länge konflikten inte är löst. LÄS MER