Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 105 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen.

 1. 1. Kunskapens gräns, gränsens vetande En fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Jonna Bornemark; Södertörns högskola.; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Phenomenology; transcendence; body; limit; female mystics; philosophy of religion; intersubjectivity; Edmund Husserl; Edith Stein; Max Scheler; Mechthild von Magdeburg;

  Sammanfattning : Hur gränsen mellan det egna och det främmande ska dras är en central fråga inom den fenomenologiska traditionen, en fråga som här undersöks i ett religionsfilosofiskt sammanhang. På vilket sätt kan vi överskrida oss själva mot det främmande och ogripbara, och på vilket sätt är denna möjlighet förbunden med vår egen kroppslighet?Dessa teman utvecklas i en serie diskussioner av filosofer som Edmund Husserl, Max Scheler och Edith Stein. LÄS MER

 2. 2. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; litteraturvetenskap; Literature; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER

 3. 3. Konsten att uppfinna hjulet två gånger om uppfinnandets teknik och estetik

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Karin Havemose; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi; Invention; innovation; reflective practice; analogical thinking; dialogue; tacit knowledge; epistemology; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning : “There is no need to reinvent the wheel” – a cliché, often told when you want to come up with something new that in someway can be connected to something that already exist. This study shows the opposite – that inventions emanate from what is given. LÄS MER

 4. 4. Frege och idén om det givna : En undersökning av logisk form och idén om ett begreppsligt givet innehåll i språket

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Thorsten Johansson; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; sense; reference; Sinn; Bedeutung; representations; logical form; intuitions; conceptual content; idealism; realism; a priori; judgements; truth; existence; objectivity; justification; assertion; Filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; Theoretical Philosophy; Teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : This study is an investigation of some main problems of the philosophy of language initiated by Gottlob Frege. Frege wanted to show that there is a conceptual content in expressions that is not the same as the psychological associations given in intuitions. He also wanted to show that such a content is objective and independent of thesubject. LÄS MER

 5. 5. Vetenskapens verklighet : Om motsättningen mellan realism och konstruktivism i vetenskapsfilosofin

  Detta är en avhandling från Uppsala : Filosofiska institutionen

  Författare :Eva Boo Höglund; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theoretical philosophy; constructivism; realism; scientific theory; world; reality; language; Kuhn; Boyd; Teoretisk filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis investigates the conflict between a constructivist and a realist understanding of scientific theories. It focuses on the constructivism formulated by Thomas S. Kuhn and the realism formulated by Richard Boyd, but also relates these conceptions to other forms of constructivism and realism described in the literature. LÄS MER