Applicability of continuous improvements in industrialised construction design process

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: Projekteringen är för närvarande den mest tidsödande delprocessen i industriellt byggande och utgör en flaskhals för att optimera hela processen hos de flesta industriella byggare i Sverige. En förklaring är att varje byggprojekt ses som nytt och unikt, varför erfarenhetsåterföring som understödjer ständiga förbättringar är sällan förekommande (Meiling 2008).Höök (2006) argumenterade att industriella byggare har potential att kontinuerligt ta vara på erfarenheter från projekt och implementera dem som kunskap i standardiserade processer. Förbättrad prestation är intressant för varje företag, eftersom det betyder stor konkurrenskraft, vilket ger stor ekonomisk vinst. Slack et al. (2004) sade att varje aktivitet, oavsett hur väl ledd den är, har potential att förbättras.Syftet med forskningen är att undersöka om ständiga förbättringar kan implementeras i projekteringsprocessen i industriellt byggande.Empiri har samlats i två fallstudier och en enkätstudie, vilket har resulterat i tre artiklar med fokus på: projekteringens organisation, produktivitetsmått och byggsystemet som strategisk tillgång. Varje artikel bidrar till det övergripande syftet, men fokuserar olika aspekter av projekteringen.Resultaten visar att en stabil organiston med samma personal från ett projekt till ett annat är att föredra då man arbetar med ständiga förbättringar. Det nuvarande produktivitetsmått anses inte stödja ständiga förbättringar eftersom jämförelser tvärsöver olika projekttyper är svårt. Det är också svårt att avgöra effekten av ständiga förbättringar då den totala tiden som läggs på projekteringen används som mått. Resultaten visar också att dokumentationen av byggsystemet är begränsad varför byggsystemet inte kan fungerar som informationsbärare, vilket stör arbetet med ständiga förbättringar.Den generella slutsatsen är att ständiga förbättringar kan implementeras i industriellt byggande med mindre justeringar som avser bättre dokumentation av byggsystemet och anpassade produktivitetsmått.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.