Dissociation and heterogeneity in high hypnotic suggestibility

Sammanfattning: Cirka 10 till 15 procent av befolkningen visar hög mottaglighet för hypnotiska suggestioner. Dessa personer kan uppleva djupgående förändringar i affekt, kognition och perception till följd av särskilda hypnotiska suggestioner. Även om de påvisar liknande nivåer av mottaglighet för hypnotiska suggestioner på standardiserade mått, så har det vid upprepade tillfällen konstaterats att personer med hög suggestionsmottaglighet uppvisar en markant variation på olika särdrag i hypnotisk respons och relevanta kognitiva funktioner. En rad modeller har försökt ta hänsyn till denna variation genom att föreslå att det finns diskreta undergrupper av personer med hög mottaglighet för suggestioner, som upplever hypnos och hypnotiska suggestioner via olika mekanismer. Dissociativa typologiska modeller hävdar att gruppen individer med hög suggestionsmottaglighet innefattar en dissociativ undergrupp som karaktäriseras av nedsatt exekutiv funktion efter en hypnotisk inducering, samt en undergrupp som uppvisar överlägsen förmåga till mentala bilder och som upprätthåller flexibel exekutiv kontroll under hypnos. Denna avhandling består av fyra studier som testade prediktioner vilka härrör från de dissociativa typologiska modellerna. I studierna användes en rad olika metoder såsom latent variabel modellering av självrapporteringsdata, beteendemått på hypnotiska responser och kognitiv funktion, samt elektrofysiologiska index för funktionell konnektivitet. Resultaten från tre av studierna ger ett stabilt stöd för antagandet att gruppen med hög suggestionsmottaglighet består av två olika undergrupper. Under hypnos var den högt dissociativa högt suggestionsmottagliga undergruppen mer mottaglig för hallucinationssuggestioner, upplevde en starkare icke-viljemässighet under hypnotisk respons, rapporterade större spontana förändringar i viljemässighet, och påvisade sämre kognitiv kontroll än den lågt dissociativa högt suggestionsmottagliga undergruppen. I ett icke-hypnotiskt sammanhang uppvisade den lågt dissociativa undergruppen överlägsen förmåga till mentala bilder, medan den högt dissociativa undergruppen uppvisade sämre arbetsminneskapacitet och en större benägenhet för psykopatologi. I en fjärde studie skilde sig inte de två undergrupperna sig åt i deras neurofysiologiska eller fenomenologiska respons till hypnotisk inducering. Båda undergrupper uppvisade under hypnos en större minskning av funktionell konnektivitet, särskilt över frontala regioner i cortex, och samtidig ökning av dissociativa tillstånd än lågt suggestionsmottagliga individer individer. Det sistnämnda resultatet överensstämmer med ståndpunkten att förändringar i medvetenhet och varseblivning under hypnos bland högt suggestionsmottagliga individer är associerade med en minskning av funktionell koordination av neurala församlingar i cortex. Sammantaget tyder resultaten på att en hypnotisk inducering enhetligt minskar funktionell konnektivitet i högt suggestionsmottagliga individer, men att olika kognitiva och erfarenhetsmässiga profiler mellan olika högt suggestionsmottagliga undergrupper bidrar till olika mönster av hypnotisk respons i denna population.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.