Sökning: "REBECCA STERN"

Hittade 1 avhandling innehållade orden REBECCA STERN.

  1. 1. The Child's Right to Participation – Reality or Rhetoric?

    Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

    Författare :Rebecca Stern; Uppsala universitet.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International law; Folkrätt; Public International Law; Folkrätt;

    Sammanfattning : This dissertation examines the child’s right to participation in theory and practice within the context of the United Nations Convention on the Rights of the Child and other international human rights instruments.Article 12 of the Convention establishes the right of the child to express views and to have those views respected and properly taken into consideration. LÄS MER