Sökning: "Jessica Chani Cahuana"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jessica Chani Cahuana.

  1. 1. Digital Predistortion for the Linearization of Power Amplifiers

    Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

    Författare :Jessica Chani Cahuana; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2015]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; behavioral model; digital predistortion; power amplifier; nonlinear; efficiency; Volterra series; Doherty power amplifier;

    Sammanfattning : .... LÄS MER