Sökning: "Jonathan Borggren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jonathan Borggren.

  1. 1. Kreativa individers bostadsområden och arbetsställen – Belysta mot bakgrund av näringslivets omvandling och förändringar i bebyggelsestrukturen i Göteborg

    Författare :Jonathan Borggren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Creative individuals’ residential areas and places of work In light of economic transformation and changes in the urban structure in Göteborg (Gothenburg), Sweden. This thesis studies the residential areas and places of work of an age cohort of individuals defined by education as creative in Gothenburg, Sweden, during the latter stages of structural economic change. LÄS MER