Sökning: "ytråhet"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet ytråhet.

 1. 1. Tactile Perception Role of Friction and Texture

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lisa Skedung; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human skin; tactile friction; finger friction; skin friction; skin tribology; biotribology; tactile perception; haptic perception; psychophysics; haptics; surface roughness; surface texture; contact area; nanostructure; model surfaces; surface wrinkling; printing paper; tissue paper; magnitude estimation; multidimensional scaling; tactile threshold; psychophysical relations; smoothness; coolness; coarseness; softness; force sensor; skin lipids; topical formulations; skin creams; taktil friktion; fingerfriktion; hudfriktion; hudtribologi; biotribologi; taktil perception; psykofysik; haptik; ytråhet; ytstruktur; ytveckning; nanostruktur; kontaktarea; modellytor; friktionskoefficient; kraftmätare; bestruket papper; obestruket papper; tryckpapper; mjukpapper; multidimensionell skalning; magnitud estimation; taktilt tröskelvärde; lenhet; mjukhet; svalhet; strävhet; hudlipider; topikala beredningar; hudkräm;

  Sammanfattning : Tactile perception is considered an important contributor to the overall consumer experience of a product. However, what physical properties that create the specifics of tactile perception, are still not completely understood. LÄS MER

 2. 2. Interactions between non-polar surfaces in water: Fokus on talc, pitch and surface roughness effects

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Viveca Wallqvist; KTH.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Talc; surface forces; capillary attraction; hydrophobic interaction; pitch control; wetting agent; dispersing agent; adsorption; imbibition; absorption; permeation; atomic force microscopy; colloidal probe; Hamaker constant; surface roughness; nanostructure.; Talk; kapillärattraktion; ytkrafter; hydrofob växelverkan; hartskontroll; vätningsmedel; dispergeringsmedel; adsorption; uppsugning; absorption; permeabilitet; atomkraftsmikroskopi; kolloidal partikel; Hamakerkonstant; ytråhet; nanostrukturerad yta.; NATURAL SCIENCES Chemistry Physical chemistry Surface and colloid chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Fysikalisk kemi Yt- och kolloidkemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Physical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Fysikalisk kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis work was to gain understanding of the interactions between talc mineral and surfaces, liquids and chemicals relevant for industrial applications, such as pulp and paper. Talc is used in the pulp and paper industry as a filler pigment, in control of pitch (lipophilic extractives) deposits and as a coating pigment. LÄS MER

 3. 3. Probing Interactions between Bio-Fibre Components

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Niklas Nordgren; KTH.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; AFM; QCM-D; cellulose; xyloglucan; surface forces; friction; colloidal probe; nanotribology; biomimetic; enzymatic; polysaccharide; self assembly; grafting; thiol; spring constant; calibration; photodetector calibration.; NATURAL SCIENCES Chemistry Physical chemistry Surface and colloid chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Fysikalisk kemi Yt- och kolloidkemi;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen har atomkrafts mikroskopi (AFM) och kvartskristall mikrovåg med dissipation (QCM-D) används för att undersöka interaktioner i bio-fiber modell system av cellulosa och xyloglukan (XG); en naturligt förekommande polysackarid viktig för tillväxt av träd och andra växter. Dessutom har det avgörande momentet av friktionskrafts-kalibrering studerats för att erhålla noggranna och kvantitativa resultat med kolloidal prob AFM. LÄS MER

 4. 4. Interfacial Properties of Biomacromolecular Model Systems: Surface Forces and Nanotribology

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Niklas Nordgren; KTH.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; afm; surface force; friction; composite material; model surface; quartz crystal microbalance; dissipation; cellulose; xyloglucan; chitosan; colloidal probe; nanotribology; biomimetic; enzymatic; polysaccharide; graft; fiber; thiol; spring constant; calibration; lubrication; polyion; responsive.; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Surface and colloid chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Yt- och kolloidkemi;

  Sammanfattning : The nanotribology, adhesion and related interfacial properties of biomacromolecular systems have been studied.  The aim was to elucidate the role of physisorbed and chemically grafted bio-polymers implicated as mediators for cellulose based processing and material design. LÄS MER

 5. 5. On Ca2+ incorporation and nanoporosity of titanium surfaces and the effect on implant performance

  Detta är en avhandling från Malmö University, Department of Prosthetic dentistry

  Författare :Victoria Fröjd; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; dental implants; osseointegration; biofilms; oral mucosa;

  Sammanfattning : Introduction: Titanium implants are commonly used as replacements for missing teeth with successful long-term performance. The aim of the research performed in the field is to enable successful osseointegrated implant treatments for compromised as well as healthy bone beds, and to establish a rapid osseointegration to shorten the treatment period for the patients. LÄS MER