Sökning: "yrkesroll"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet yrkesroll.

 1. 1. Kustnära yrkesfiske i förändring : Från mångsysslare till entreprenör

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Malin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-08-21]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kustnära yrkesfiske; diversifiering; småföretagande; positionering; hållbart fiske; småskaligt fiske; turismföretagande; lokal kunskap; kust; värdskap; servicearbete; tjänster; yrkesroll; kulturanalys; etnografi; diskursteori; autenticitet; entreprenörskap; Inshore commerical fisheries; small business enterprising; fishers; sustainable fisheries; small-scale fisheries; tourism enterprising; coast; entrepreneurship; governance; local knowledge; hosting; hospitality; diversification; service production; service work; work role; culture analysis; ethnography; discourse theory; positioning; positions; authenitciy; metaphors;

  Sammanfattning : Avhandlingens titel "Kustnära yrkesfiske i förändring. Från mångsysslare till entreprenör" hänvisar till de förändringar som fiskenäringen har genomgått under flera decennier. Fiskenäringen har rationaliserats samtidigt som besöksnäringen vid kusten expanderat. LÄS MER

 2. 2. Religion som yrke : En studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och rolluppfattning vid 1970-talets slut

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska inst., Uppsala universitet

  Författare :Anders Bäckström; Uppsala universitet.; [1983]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Prästrekrytering; Yrkesroll; Prästroll; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : En undersökning av de svenska prästkandidaterna i slutet av 1970-talet visar att prästbarnen har minskat i omfång men att präster generellt sett rekryteras mer socialt brett än vid jämförbara långa akademiska utbildningar. Studien visar att det finns en spänning inom den föreställda yrkesrollen mellan en förlänad och en förvärvad syn på yrkesrollen, den s k spänningen inom prästrollens L-struktur. LÄS MER

 3. 3. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg

  Författare :Maria Wolmesjö; Växjö universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; ledarskap; organisering; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER

 4. 4. Aspekter på landskapsarkitektens yrkesroll : med utgångspunkt i skolgårdsutveckling

  Detta är en avhandling från Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg

  Författare :Susan Paget; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad kommunikation vill säga En iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Désirée von Ahlefeld Nisser; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deliberativ kommunikation; kommunikativt perspektiv; dialogpedagogik; specialpedagog; aktionsforskning; diskurs; Deliberative communication; communicative perspective; dialogue pedagogic; special educator; action research; discourse; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Special Education; specialpedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is about the role of special educators in (pre)school and about developing democratic communication. It is based on the theory of argumentation developed by Jürgen Habermas. LÄS MER