Sökning: "yrkesroll inkludera"

Hittade 1 avhandling innehållade orden yrkesroll inkludera.

  1. 1. Designarbete i dialog : karaktärisering av interaktionen mellan användare och utvecklare i en systemutvecklingsprocess

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Ulf Larsson; [2004]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

    Sammanfattning : Att utveckla IT-system handlar inte enbart om en teknikinriktad utveckling utan innebär att transformera och forändra verksamhetskommunikation for aktörer inom en yrkesroll. Utveckling och inforande av IT-systemet i verksamheten innebär att verksamheten forändras. LÄS MER