Sökning: "yrkeslivsberättelser"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet yrkeslivsberättelser.

 1. 1. Lärare med utländsk bakgrund Sju yrkeslivsberättelser om möten med nya skolsammanhang

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Monica Sandlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Life stories; narratives; immigrant teacher; identity performances; professional ethos; positioning; legitimacy; multicultural education; intercultural intentions; Yrkeslivsberättelser; lärare med utländsk bakgrund; identitetsframträdanden; yrkesethos; positionering; legitimitet; den mångkulturella skolan; interkulturella intentioner; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om lärare med utländsk bakgrund och deras möte med den svenska skolan genom deras berättelser. Studien har sin grund i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med förståelsen att mening skapas i interaktion med andra. LÄS MER

 2. 2. Förståelser av uppdraget specialpedagog : blivande och nyblivna specialpedagogers yrkeslivsberättelser

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Birgitta Lansheim; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; En skola för alla; specialpedagoger; specialpedagogik; yrkeslivsberättelser;

  Sammanfattning : Det är i spänningsfältet mellan å ena sidan de politiskt ideologiska intentionerna om en skola för alla och å andra sidan lokala tolkningar av innebörden i läroplanstexterna som specialpedagogerna får sitt uppdrag. Studiens syfte är att försöka förstå vad det innebär att vidareutbilda sig till specialpedagog,genom att undersöka hur specialpedagoger, dels under utbildningstiden och dels senare under sin första tid tillbaka i yrkeslivet, uppfattar och förstår det specialpedagogiska uppdraget. LÄS MER