Sökning: "yrkesgruppers samverkan"

Hittade 1 avhandling innehållade orden yrkesgruppers samverkan.

  1. 1. Kunskapsbildning mellan träindustri och akademi : en studie av dess förutsättningar och möjligheter

    Författare :Johan Palm; Thomas Thörnqvist; Lena Fritzén; Leif Jonsson; Växjö universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Research collaboration; Joint research; Knowledge development; Theory and practice; Participatory observation; Wood timber industry.; Forskningssamverkan; Kunskapsbildning; Teori och praktik; Deltagande observation; Träindustri. Tekniköverföring; Samverkan industri och akademi.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : Small and medium-sized enterprises badly need new knowledge. Their need is constantly increasing due to the market demand for custom-designed products, which means companies must be more flexible. Wood processing companies are having difficulty establishing contact with academia in order to meet this need. LÄS MER