Sökning: "written parental"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden written parental.

 1. 1. Att möta det oväntade : tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Bim Riddersporre; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; Life-world; Professional Support; Parental Attitudes; Early Parenthood; Down Syndrome; Utvecklingspsykologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Early parenthood; Down syndrome; Parental attitudes; Professional support; Life-world experience;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att genom en empirisk undersökning öka förståelsen av tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom. Jag utgår ifrån föräldrarnas livsvärld och utvecklar ett medföljande arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Diagnosis of eczema in preschool children and course of disease during childhood

  Detta är en avhandling från Department of Dermatology and Venereology, Lund University

  Författare :Laura von Kobyletzki; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; preschool; dermatitis; atopic diagnosis; infant; questionnaire; written parental; atopic dermatitis; preschool child; longitudinal study; prognosis; epidemiology; asthma; and rhinititis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English The dissertation is divided into two parts. The first part deals with the development of a questionnaire diagnostic instrument for atopic dermatitis (AD). The second part concerns following a cohort and assessing the natural history of AD, in which the effect of specified risk factors is analysed. LÄS MER

 3. 3. Normaliserade föräldrar en undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974–2007

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Lena Lind Palicki; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Försäkringskassan; Swedish Social Insurance Agency; parental leave; intersectionality; discourse analysis; normalisation; brochures; deixis; address; governmentality; Swedish; authority language; feminist discourse analysis; categorisation; Försäkringskassan; föräldraledighet; intersektionalitet; diskursanalys; normalisering; broschyrer; deixis; tilltal; governmentalitet; svenska; myndighetsspråk; språk och kön; feministisk diskursanalys; kategorisering; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to analyse and identify problems arising from the Swedish Social Insurance Agency’s (SSIA) perceptions of parents, as they appear in the brochures targeted at expectant or new parents between 1974 and 2007. The aim is to distinguish who are being pointed out, constructed, and normalised as parents; and to analyse the functions of the recipients and the senders respectively. LÄS MER

 4. 4. Mellan klient och rättssystem - Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv (Between the client and the legal system - Compulsory care of children and young persons from a social worker perspective)

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Socialhögskolan

  Författare :Lina Ponnert; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; Samhällsvetenskaper; children and young persons; Compulsory care; parents; neglect and abuse; antisocial behaviour; social workers; assessment; discretion; power; child welfare; Social sciences; legal system; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen fokuserar på socialsekreterares utredningsarbete av barn och unga inom socialtjänsten. Syftet har varit att beskriva och analysera tvångsvårdsprocessen ur socialsekreterares perspektiv, samt förstå och förklara hur detta påverkar barnavårdspraktiken. LÄS MER

 5. 5. Swedish Parents of Children with Down Syndrome A study on the initial information and support, and the subsequent daily life

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Women's and Children's Health, section of Paediatrics

  Författare :Gerth Hedov; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; Pediatrik; Pediatrics; Obstetrics and gynaecology; Down syndrome; Parents; First information; Support; Disclosure; Health; Stress; Sickness absence; Sense of coherence; Obstetrik och kvinnosjukdomar;

  Sammanfattning : In this study 165 Swedish parents of young children with Downs’s syndrome (DS) were investigated regarding their perception of the quality of the first information and support received after the birth of the child. The parents’ opinions were compared with clinical routines at the paediatric clinics regarding these issues. LÄS MER