Sökning: "working culture"

Visar resultat 1 - 5 av 250 avhandlingar innehållade orden working culture.

 1. 1. Arbetstidens symbolvärde om historisk kontinuitet och förändring i synen på arbetstid samt normers inverkan på arbetstidens gestaltning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Calle Rosengren; KTH.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap; Working time; working life; organizational culture and social norms; Arbetstid; arbetsliv; organisationskultur och normer; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring; Humanities Social Sciences; Organizational culture;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i frågan om vad som händer med arbetstiden i de delar av arbetsmarknaden där innehållet i produktionen blir mer kunskapsintensivt? Kunskapsproduktion som i mycket utgår från kreativitet, kunskapsutveckling och kommunikation, processer som är svåra att kontrollera och tidfästa. Tillsammans med framväxten av informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har utvecklingen bidragit till att de tidsliga och rumsliga dimensionerna av arbete har förändrats. LÄS MER

 2. 2. Genom symaskinens nålsöga : Teknik och social förändring i kvinnokultur och manskultur

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons

  Författare :Louise Waldén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Female Culture; Male Culture; Technological Culture; Sewing Machine; Huskvarna; Husqvarna; Husmodern; Insyn; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Second to firearms, the sewing machine is the first mechanical device to be manufactured on a large scale in factories. It is also the first industrial-technological appliance to be brought into the homes of all classes. The sewing machine has played an important role in industrial development and thereby in society. LÄS MER

 3. 3. Nakna män : Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedts akademiska förlag

  Författare :Patrik Steorn; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; image culture; visual culture; performativity; masculinity; male nude; queer studies; homosociality; vitalism; mechanism; physical culture; life-reform-movement; nationalism; artist’s role; Eugène Jansson 1862–1915 ; JAG Acke 1859–1924 ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : At the turn of the 20th century, there was a notion in Europe that urbanisation and industrialisation had drained the human race of spiritual and physical energy. A particular concern was that men were being emasculated. LÄS MER

 4. 4. Profession or occupational culture? : an ethnological study of the textile conservators' working conditions at the museums

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Inger Marie von der Lippe; Uppsala universitet.; [1985]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Creating a Quality Management Culture Focusing on Values and Leadership

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Pernilla Ingelsson; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Quality Management; Organizational culture; values; leadership; Lean; TQM; Kvalitetsledning; organisationskultur; värderingar; ledarskap; Lean; TQM;

  Sammanfattning : When applied successfully, the QM initiatives TQM and Lean enhance an organization´s ability to meet and exceed the expectations of the customers as well as co-workers and other stakeholders. There are however also QM initiatives that fail and one reason for this is the organization’s inability to create a supportive culture, a culture that rests on a number of values which aim at improving the quality and thereby customer satisfaction. LÄS MER