Sökning: "work-tasks"

Visar resultat 1 - 5 av 126 avhandlingar innehållade ordet work-tasks.

 1. 1. Job satisfaction and emotional work tasks : dentists in Sweden and Denmark

  Författare :Kamilla Bergström; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dentists; emotion work; job satisfaction; new public management; emotional dissonance; eudaimonia; private dentistry; public dentistry; work environment; psycho-social; interaction; dentist - patient relationship; trust; intrinsic rewards; organisation; dental education; tacit knowledge;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av två studier som utgår från projektet ”Det goda arbetet”. Det överordnade syftet med projektet Det Goda Arbetet var att använda tandvård som ett exempel på ett arbete där relationerna med patienterna utgör arbetets kärna. LÄS MER

 2. 2. Usability in Transportation : Improving the analysis of cognitive work tasks

  Författare :Mikael Erlandsson; Anders Jansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion; Computer Science with specialization in Human-Computer Interaction;

  Sammanfattning : In most vehicle domains within the transportation sector, traffic is increasing and vehicles are becoming more technologically advanced. In addition to this, drivers are faced with conflicting goals, such as punctuality, maintaining safety, minimizing fuel consumption, ensuring passenger comfort, etc. LÄS MER

 3. 3. Physical load in computerized office work : with special reference to work tasks and equipment

  Författare :Elisabeth Fernström; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main purpose of the studies presented in this thesis wasto measure and quantify shoulder load in computerised officework. Shoulder load was studied during a whole working day andin different work tasks. Shoulder and arm load during keyboardwork and with different modes of physical computer interactionwas also studied. LÄS MER

 4. 4. Computer use @ work : Psychosocial work environment and attitudes toward computers from a work content perspective

  Författare :Birgitta Wanek; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work content; employees; work tasks; computer use; process operators; VDU use; computer-aided work; psychosocial work environment; computer attitudes; measurements; Occupational health; industrial medicine; Industrial psychology; Social psychology; Psychology; industripsykologi; Socialpsykologi; Psykologi; arbetsmiljömedicin; Yrkesmedicin; Arbetspsykologi;

  Sammanfattning : This thesis aims at investigating computer use at work from a more holistic work content perspective by also studying non-computer work content, in contrast to the previous approach in occupational health research that focused almost solely on computer work content. It was argued here that non-computer work content has also become significant to the overall work situation for computer users. LÄS MER

 5. 5. Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier - Ett könsperspektiv på professionalisering : The Teachers’ Union, pre-school teachers and status-raising strategies. A gender perspective on professionalisation

  Författare :Paula Berntsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Union strategies; professionalisation; gender; Teachers’ Union; pre-school teachers; female-dominated professional group; value-discrimination; work-tasks; professional knowledge;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the strategies of professionalisation that the Teachers’ Union pursues in order to upgrade pre-school teachers’ work and professional knowledge. Both union actions in general and customary strategies of professionalisation have been criticised for presupposing men as the norm. LÄS MER