Sökning: "work practice studies"

Visar resultat 1 - 5 av 1334 avhandlingar innehållade orden work practice studies.

 1. 1. Arbete och identitet : Om hur städare blir städare

  Författare :Marie Aurell; Elisabeth Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; work; organisation; cleaning; gender; technology; competence; time; space; interaction; practice; identity work; dirty work; women s work; service production; sub-contracting; occupation; qualification; professionality; Städare; arbetsmarknad; yrkesroller; identitet; kvinnodiminerade yrken; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis examines identity construction processes among contract cleaners. The analysis is based on the assumption that identity is about both being and becoming; identities are never given, but always subject to change. LÄS MER

 2. 2. Mer än bara vara rosa : Bröstcancertematiserande kampanjer i Sverige (2015–2016) som social praktik

  Författare :Tiina Pitkäjärvi; Björn Melander; Henrik Rahm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; social practice; legitimation; affective practice; breast cancer; Pink Ribbon; affect; emotion; social semiotics; text analysis; van Leeuwen; Wetherell; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The thesis presents a study of how social engagement in breast cancer campaigns is realized in a media context in Sweden. The data collected in this qualitative study are from the years 2015–2016. LÄS MER

 3. 3. Making Death Matter : A Feminist Technoscience Study of Alzheimer's Sciences in the Laboratory

  Författare :Tara Mehrabi; Cecilia Åsberg; Ericka Johnson; Stine Willum Adrian; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Agential realism; posthumanities; new materialism; feminist technoscience; STS; gender studies; Human Animal Studies; matters of practice; animal experimentation; spectrum of killability; agential asymmetry; Drosophila melanogaster; fruit flies; Alzheimer’s sciences; laboratory ethnography; biological waste; politics of categorization; mattering death; ethics of relationality.; Agentiell realism; posthumaniora; nymaterialism; feministiska teknovetenskpliga studier; genusvetenskap; vetenskapliga praktiker; djurförsök; agentiell assymetri; fruktflugor; Alzheimers sjukdomar; labbetnografi; biologiskt avfall; döden; relationell etik; processontologi; Genusstudier; Cultural Studies; Kulturstudier; History of Ideas; Idé- och lärdomshistoria; Philosophy; Filosofi; Social Sciences Interdisciplinary; Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap; Agentiell realism; human animal studies;

  Sammanfattning : This thesis is a contribution to feminist laboratory studies and a critical engagement with the natural sciences, or more precisely research on the biochemical workings and deadly relations of Alzheimer’s disease emanating from a year of field work in a Drosophila fly lab. The natural sciences have been a point of fascination within the field of gender studies for decades. LÄS MER

 4. 4. Projekt som retorik och praktik : Om utvecklingsarbete på särskilda ungdomshem

  Författare :Gudrun Elvhage; Sune Sunesson; Bengt Börjeson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; project makers; driving forces; family work; research and development projects; project organization; informative means of control; experimental work; youth care; Social work; development work; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The thesis deals with development work within institutional care for young people. The Swedish National Board of Institutional Care (SiS) grants tens of millions of Swedish crowns to development projects to their institutions. LÄS MER

 5. 5. Creative voices of the city : Articulating media, space and cultural identities by creative collectives in Southeast Asia

  Författare :Zaki Habibi; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; articulation; creativity; creative city; cultural identity; cultural memory; cultural resistance; media practice; space; visual method; artikulation; kreativitet; kreativ stad; kulturell identitet; kulturellt minne; kulturellt motstånd; medieutövning; visuell metod;

  Sammanfattning : This thesis investigates the lived cultures of the individuals within collectives who are part of creative cities in Southeast Asia. Such individuals and their creative collectives are all too often rendered silent and unnoticed within the official narratives of creative city branding. LÄS MER