Sökning: "work of comparable worth"

Hittade 1 avhandling innehållade orden work of comparable worth.

  1. 1. Systematisk arbetsvärdering : ett lönesättningsinstrument i närbild

    Författare :Thomas Ericsson; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Job evaluation; wage determination; work of comparable worth; sex discrimination; equal opportunity; woman worker; labour legislation; food industry; local level; case study; model; statistical table;

    Sammanfattning : The subject of the thesis is systematic job evaluation for purposes of local wage determination for blue-collar jobs within the Swedish industry. The method is examined from a general wage-determination as well as from a gender equality perspective. The thesis is based on e.g. LÄS MER