Sökning: "work­place-based learning"

Hittade 1 avhandling innehållade orden work­place-based learning.

  1. 1. Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv : en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande

    Författare :Åsa Mårtensson; Per Andersson; Sofia Nyström; Nina Kilbrink; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational teachers; vocational education and training; work­place-based learning; supervisors; situated learning; Yrkeslärare; yrkesutbildning; arbetsplatsförlagt lärande; handledare; situerat lärande;

    Sammanfattning : I denna avhandling beskrivs och analyseras det arbete som yrkeslärare och handledare beskriver att de gör under arbetet med de arbetsplatsförlagda delarna (apl) av gymnasial yrkesutbildning. Med hjälp av teorier om situerat lärande och begrepp såsom praktikgemenskap, gränser och legitimt perifert deltagande synliggörs hur utbildning och lärande för ett yrke respektive arbetsplatsen påverkar varandra. LÄS MER