Sökning: "women´s magazines"

Hittade 1 avhandling innehållade orden women´s magazines.

  1. 1. Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet

    Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

    Författare :Ulrika Holgersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Historia; History; Genusvetenskap; Gender studies; identity; experience; labour history; post-modernism; post-marxism; feminism; women´s magazines; popular culture; work; gender; working-class women; class; classification; Modern historia ca. 1800-1914 ; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Huvudsyftet med min avhandling är att visa hur klass konstruerades språkligt i Svensk Damtidning i början av 1900-talet. Teoretiskt efterlyser jag en förnyelse av studier av klass, och skriver därmed in mig i de post-marxistiska och feministiska traditionerna. LÄS MER