Sökning: "wealth quintile"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden wealth quintile.

 1. 1. Health for community dwelling older people trends, inequalities, needs and care in rural Vietnam

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Le Van Hoi; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; older people; elderly health; health status; life expectancy; health-related quality of life; EQ-5D; mobility; self-care; usual activities; pain; discomfort; anxiety; depression; activity of daily living; basic ADL; instrumental ADL; intellectual ADL; non-communicable diseases; need of care; health service; model of care; mobile team; day care centre; nursing centre; inequalities; cost of care; socioeconomic; education; marital status; living arrangement; household head; working status; living area; wealth quintile; poverty line; community; cohort study; household survey; focus group discussion; qualitative research; rural; Vietnam; developing country; Asia; người cao tuổi; y tế; thực trạng sức khỏe; hy vọng sống; chất lượng cuộc sống; EQ-5D; đi lại; tự chăm sóc; hoạt động thường xuyên; đau; khó chịu; lo lắng; trầm cảm; hoạt động hàng ngày; bệnh không lây nhiễm; nhu cầu chăm sóc; dịch vụ y tế; mô hình chăm sóc; đội lưu động; trung tâm chăm sóc ban ngày; trung tâm dưỡng lão; bất bình đẳng; chi phí chăm sóc; kinh tế xã hội; giáo dục; hôn nhân; sắp xếp cuộc sống; chủ hộ; tình trạng làm việc; khu vực sống; ngũ phân thịnh vượng; chuẩn nghèo; cộng đồng; nghiên cứu theo dõi dọc; điều tra hộ gia đình; thảo luận nhóm tập trung; nghiên cứu định tính; nông thôn; Việt Nam; nước đang phát triển; châu Á; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background InVietnam, the proportion of people aged 60 and above has increased rapidly in recent decades. The majority live in rural areas where socioeconomic status is more disadvantaged than in urban areas.Vietnam’s economic status is improving but disparities in income and living conditions are widening between groups and regions. LÄS MER

 2. 2. Socioeconomic differences in a rural district in Vietnam : Effects on health and use of health services

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Författare :Nguyen Duy Khe; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Socio-economic status; equity; equality; socioeconomic inequality in health; socioeconomic inequality in health care; Vietnam.;

  Sammanfattning : Background: Differences in health status and health care utilization between socioeconomic groups are evident in low-income and high-income countries. The situation in rural Vietnam is not well known. LÄS MER

 3. 3. Social determinants of health care use for Ugandan children: does social capital matter?

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Public Health Sciences

  Författare :Solome Kiribakka Bakeera; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Social determinants of health care use individually and synergistically contribute to substantial disparities that exist among children. Whilst many of the determinants that influence children’s effective health care use are well defined, social capital as a potential enabling factor is less well evidenced, particularly in low income countries. LÄS MER