Sökning: "voluntary work"

Visar resultat 1 - 5 av 142 avhandlingar innehållade orden voluntary work.

 1. 1. Work in voluntary welfare organizations : A sociological study of voluntary welfare organizations in Sweden

  Författare :Sébastien Chartrand; Göran Ahrne; Apostolis Papakostas; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; volunteering; work; voluntary organization; Sweden; employee; volunteer; organization; public sector; professionalization; folkrörelser; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Since Sweden has one of the most comprehensive welfare states, the role of voluntary organizations active in the field of welfare is often neglected. The unique Swedish nonprofit sector is characterized by 1) the tradition of popular mass movements in which members are central and the real owners of the organization, 2) large membership and volunteering, but low employment levels, 3) dominance in the fields of culture and recreation, but the relative marginalization in welfare. LÄS MER

 2. 2. Att hjälpa andra : gåvans, rättvisans och medkänslans aporier i frivilligarbete

  Författare :Hanna Bäckström; Linda Berg; Sara Edenheim; Helen Andersson; Lisa Folkmarson Käll; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; civil society; critical social work; empathy; ethics of care; feminist ethics; gifts; gift-giving; moral perception; poststructuralist ethics; solidarity; street-begging; voluntary social work; civilsamhälle; kritiskt socialt arbete; empati; omsorgsetik; feministisk etik; gåvor; moralisk perception; poststrukturalistisk etik; solidaritet; tiggeri; frivilligt socialt arbete; genusvetenskap; gender studies;

  Sammanfattning : The thesis addresses the issue of social work in Swedish civil society, focusing on the ambition and practice of helping others as an existential as well as a social, political and cultural phenomenon. The aim is to study the ambiguities and aporetic conflicts that imbue helping activities and the desire to help others, using ethnographic as well as philosophical method. LÄS MER

 3. 3. Själv men inte ensam : om självhjälpsgrupper i Sverige

  Författare :Magnus Karlsson; Töres Theorell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; self-help group; mutual aid group; mutual understanding; mutual support; experiential knowledge; professional knowledge; voluntary work; Självhjälpsgrupper; Sverige; Self-help groups; Social support; socialt arbete; Social Work; Self-help group; Mutual aid group; Mutual understanding; Mutual support; Experiential knowledge; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : In this thesis, self-help groups are defined as small, autonomous groups of people that meet regularly to cope with a shared problem through mutual aid. There is reason to believe that self-help group activity is increasing in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Hemlöshet i välfärdsstaden : En studie av relationerna mellan socialtjänst och frivilliga organisationer i Stockholm och Göteborg

  Författare :Marie Nordfeldt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Homelessness; voluntary organisations; local government; welfare state; Sweden; Stockholm; Göteborg; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the relations between local government and voluntary organisations in two Swedish cities - Stockholm and Göteborg - with regard to the issue of homelessness, and to analyse how these relations have changed during the 1990's. A further aim is to explore to what extent different localities, due to variations in the economic and political context, vary in their responses to influences and pressures from the outside, e. LÄS MER

 5. 5. Den ofrivilligt frivillige företagaren : Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

  Författare :Christer Johansson; Tommy Svensson; Casten von Otter; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Entrepreneur; entrepreneurship; work; start-up grant; subsidised enterprise; active labor market programme; employment; unemployment; self-employment; life story; life situation; identity; life mode; biographical disruption; biographical work; Entreprenör; entreprenörskap; företagande; starta eget-bidrag; stöd till start av näringsverksamhet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbete; arbetslöshet; löneanställning; identitet; livsberättelse; livsform; biografiskt brott; biografiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget–bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en omfattande enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete. LÄS MER