Sökning: "visual art education"

Visar resultat 21 - 25 av 32 avhandlingar innehållade orden visual art education.

 1. 21. Skolplanschen : Argument i spänning mellan bild och text, perspektiv och kontext

  Detta är en avhandling från Uppsala : STEP, Department of Education, Uppsala University

  Författare :Olof Gustaf Jonsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; visual argumentation; structural; normative texts; curricula; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study reaches back to a reading tradition that can be traced to Antiquity and Medieval times; a reading tradition where images and text joined in a symbiosis conveyed the story to the reader. From initially being closely interconnected, the connections between image and text have separated, and the strength of the coupling between image and text has varied over time. LÄS MER

 2. 22. Intermezzon i medieundervisningen. Gymnasieelevers visuella röster och subjektspositioneringar

  Detta är en avhandling från Göteborg : Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

  Författare :Annika Hellman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; media education; pupils´ perspective; video diary; visual methodology; subject position; nomadic subjects; visual culture; materiality; rhizom; affect; learning process; upper secondary school;

  Sammanfattning : The starting point of this licentiate thesis is the attempt to make pupils´ perspective on school in general, and media education in particular available and visible. This is done by using a visual research strategy of video diaries, a cumulative method that draws upon students’ knowledge of video diaries from popular culture such as TV-shows. LÄS MER

 3. 23. Digitala speglar föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

  Detta är en avhandling från Umeå : Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Eva Skåreus; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital art; teacher education; art teacher; feminism; image; self reflection; picture analysis; representation ; digitala bilder; lärarutbildning; bildlärare; feministisk teori; självreflektion; bildanalys; representation; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. LÄS MER

 4. 24. Ett medialt museum lärandets estetik i svensk television 1956-1969

  Detta är en avhandling från Stockholm : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Petra Werner; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetics; aesthetic depicting; television; learning; intangible heritage; storytelling; play; attention; education; learning processes; documentary; oral tradition; visual tradition; hermeneutic; phenomenology; Estetik; bildning; gestaltning; television; lärande; immateriellt kulturarv; berättande; lek; uppmärksamhet; lärandeprocesser; dokumentär; muntlig tradition; visuell tradition; hermeneutik; fenomenologi; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This thesis investigates the aesthetic interpretation of learning processes in television produced and broadcast in Sweden between 1956 and 1969. The thesis explores how these programmes are linked to concepts of Bildung by their aesthetics, by which the intangible cultural heritage is entrusted in the form of oral and visual traditions, storytelling and games/play, where learning is the common denominator. LÄS MER

 5. 25. Kampen om blikket : En longitudinell studie der formidling av kunst til barn og unge danner utgangspunkt for kunstdidaktiske diskursanalyser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Didactic Science and Early Childhood Education, Stockholm University

  Författare :Venke Aure; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art didactics; discourse analysis; epistemology; constructivism; visual culture; method pluralism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Interest in how children and young people encounter art has been the driving force behind this thesis. I have focused on how the target group's meeting with art in art museums, but also schools, can help to develop knowledge and understanding of the dissemination process. LÄS MER