Sökning: "vinjetter"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet vinjetter.

 1. 1. Att tävla för betyg : gymnasieelevers bild av ämnet idrott och hälsa genom bedömningspraktiken

  Författare :Nina Modell; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical education and health; pupil s perceptions; assessment and grading; sports movement; focus groups; vignettes; Idrott och hälsa; elevers uppfattningar; bedömning och betygssättning; föreningsidrott; fokusgrupper; vinjetter; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim is to study and reach an understanding of how upper secondary school students perceive the subject of physical education and health through the assessment practice they experience. Part of the interest concerns the content of the assessment practice and the picture of the subject emerging from this. LÄS MER

 2. 2. Att bedöma behov : utredningar av ungdomar som begått kriminella handlingar

  Författare :Therese Åström; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling var att undersöka socialsekreterares utredningar och bedömningar av ungdomar som uppvisat kriminellt beteende, samt matchning mellan bedömda behov och rekommenderade behandlingsinsatser. I synnerhet var syftet att undersöka om strukturerad risk- och behovsbedömning kan leda till bättre kvalitet på utredningar i form av fler dokumenterade risk- och skyddsfaktorer, säkrare prediktion av återfall i allvarliga brott, bättre matchning till relevanta behandlingsinsatser, samt om grad av matchning mellan behov och insatser påverkar ungdomars återfall. LÄS MER

 3. 3. Intensive family therapy - a context for hopes put into practice

  Författare :Johan Sundelin; Barn- och ungdomspsykiatri; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Family Therapy. Milieu Therapy. Family Therapy Outcome.; Psychiatry; psychosomatics; clinical psychology; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : This dissertation consists of four sections. Section 1 deals with a presentation of a model for Intensive Family Therapy (IFT) and of the units practising this model. References to research in the field of Family Therapy as well as to relevant theories are made. A theoretical model for describing the functioning of these units is presented. LÄS MER

 4. 4. Att leda i kommunal äldreomsorg : om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter : exemplet Halland

  Författare :Ingrid Karlsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Äldreomsorg; Arbetsledning; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Äldreomsorgens arbetsledare och positionen de befinner sig i, där intressenter från till exempel förvaltning, politik, medarbetare och brukare ställer krav på verksamheten, står i fokus i denna licentiatavhandling. Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om och förståelse för arbetsledares handlingsutrymme och handlingsfrihet inom äldreomsorgen. LÄS MER

 5. 5. Att leda i kommunal äldreomsorg : Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland

  Författare :Ingrid Karlsson; Jan Petersson; Per Albinsson; Cecilia Henning; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; första linjens chef; vinjettstudie; top down; top up; konflikter; dilemman; äldreomsorg; handlingsutrymme; handlingsfrihet; lojalitet; sorti; organisationskultur; institutionalisering; formella och informella regler; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The middle management position in the care of the elderly is the focus of this licentiate dissertation. The aim was to develop knowledge about the constraints within which the middle manager is able to act and which freedom of action he/she has. LÄS MER