Sökning: "victim perpetrator Moral responsibility Shame Ethics Guilt Theology Teologi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden victim perpetrator Moral responsibility Shame Ethics Guilt Theology Teologi.

  1. 1. Kränkningar och förlåtelse. En etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar

    Författare :Ann Heberlein; Tros- och livsåskådningsvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; perpetrator; victim; Moral responsibility; Shame; Ethics; Guilt; Theology; Teologi;

    Sammanfattning : This thesis focuses on forgiveness, its meaning, implications and consequences in relation to violations, victims, perpetrators and responsibility. It questions wheter forgiveness is always the right answer when a person is subjected to evil and violence. LÄS MER