Sökning: "vetenskapliga artiklar om ikt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden vetenskapliga artiklar om ikt.

  1. 1. Space and Time Configurations in Telemedicine

    Författare :Jesper Petersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Telemedicine; ICT; Time; Space; Science Technology Studies; Technofeminism; Actor-Network Theory;

    Sammanfattning : Sammanfattning: Denna licentiatavhandling är en socioteknisk och spatiotemporal studie av praktiserande av hälso‐ och sjukvård med hjälp av informations‐ och kommunikationsteknik (IKT), eller s k telemedicin. IKT förknippas ofta med möjligheten att överkomma tid och rum och tillåta åtkomst av sådant som finns någon annanstans. LÄS MER