Sökning: "vertical drags"

Hittade 1 avhandling innehållade orden vertical drags.

  1. 1. Understanding surface defects on direct chill cast 6xxx aluminium billets

    Författare :Mikael Erdegren; Torbjörn Carlberg; Mittuniversitetet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Aluminium; billets; DC casting; segregation; surface defects; vertical drags; Bridgman furnace; dewetting; non-wettable; nanocomp; Metcast ST20; graphite ring; titanium-butoxide;

    Sammanfattning : .... LÄS MER