Sökning: "ventilated foundation"

Hittade 1 avhandling innehållade orden ventilated foundation.

  1. 1. Concrete slab on the ground and moisture control : verification of some methods to improve the moisture conditions in the foundation

    Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

    Författare :Lars-Erik Harderup; [1991]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Concrete slab; moisture; repair methods; ventilated foundation; drainage; numerical methods; grunder; grundplattor; platta på mark; betongplattor; fuktskador; reparationsmetoder; dränering; ventilerade konstruktioner; fukt; fukttransport; relativ fuktighet; temperatur; luftflöden; beräkningsmodeller; teori; fältundersökningar; mätresultat;

    Sammanfattning : This work deals with different types of repair methods for concrete slab on the ground damaged by moisture. Many of the available methods involve some kind of mechanical ventilation of the foundation. The basic principle for all these systems is the same. LÄS MER