Sökning: "value-freedom"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet value-freedom.

  1. 1. Den akademiska frihetens gränser : Max Weber, Humboldtmodellen och den värdefria vetenskapen

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

    Författare :Peter Josephson; Uppsala universitet.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas; History of science and ideas; value-freedom; value judgments; concept of academic freedom; university politics; Humboldt; German University Teacher s Congress; discrimination; Social Democrats; Robert Michels; Idé- och lärdomshistoria;

    Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute to an understanding of why Weber advocated a value-free science. In en essay from 1917, Weber writes that the question of whether or not one ought to make value judgments in the lecture hall is basically a question of practical university policy. LÄS MER