Sökning: "vad är en teori"

Visar resultat 1 - 5 av 263 avhandlingar innehållade orden vad är en teori.

 1. 1. Fängslande idéer i politik och teori : En teoretisk granskning

  Författare :Marianne Danielsson; Li Bennich-Björkman; Barry Holmström; Andreas Duit; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Punctuated Equilibrium Theory; Advocacy Coalition Framework; Discourse Coalition Framework; Policy analys; policyteori; idéer; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : I den snabbt växande litteraturen om idéer i policyprocessen, som ibland kallats ”the ideational turn” tänker man sig ofta att idéer och språk styr politikens aktörer, snarare än styrs av dem. Hur politiska problem formuleras styr vilka lösningar som ter sig rimliga. Intresset riktas mot politik som intellektuell verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Där eleverna är : Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa

  Författare :Maria Warne; Katja Gillander Gådin; Kristen Snyder; Monica Eriksson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescents; empowerment; health promotion; participation; positive health; salutogenic; settingsapproach; pupils; support; supportiv environment; students; teenagers; recuperation; youth; arenabaserat; barn; delaktighet; elever; empowerment; hälsofrämjande; positiv hälsa; salutogenes; stödjande miljö; tonåringar; ungdomar; återhämtning;

  Sammanfattning : Hälsa skapas inte i ett vakuum utan i relation mellan individer och omgivning. Skolan är därför en viktig arena för barn och ungdomar eftersom de tillbringar större delen av sin vakna tid där. LÄS MER

 3. 3. Att komponentbasera informationssystem : vad säger teori och praktik?

  Författare :Benneth Christiansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Att komponentbasera informationssystem kan ses som en av de senare trenderna inom informationssystemutveckling. Det finns flera orsaker till att företag väljer att komponentbasera informationssystem där några är möjligheten till återanvändning, kortare utvecklingstider, och en lägre resursåtgång under utvecklingsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning. : En grundad teori om organisation, vård och samarbete i förflyttningsprocessen

  Författare :Marie Häggström; Lisbeth Kristiansen; Kenneth Asplund; Ingegärd Fagerberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :Förflyttningsprocess; grundad teori; hälso- och sjukvårdsorganisation; intensivvård; omvårdnad; patientomflyttning; säkerhetskultur; vårdkedja;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att generera en grundad teori om huvudproblemet i förflyttningsprocessen mellan intensivvårdsavdelningar (IVA) och allmänna vårdavdelningar, det vill säga den vård som ges; före, under och efter det att patienter förflyttats från intensivvård till allmän vårdavdelning. Avhandlingen består av 4 delstudier (I- IV) som ligger till grund för en slutlig övergripande teori. LÄS MER

 5. 5. En studie om interprofessionellt lärande i teamarbete : Fallet med en 'best practice´ för tvångsvård

  Författare :Tuija Viking; Inga Wernersson; Maria Skyvell Nilsson; Samuel Edelbring; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fallstudie; Interprofessionellt lärande; Interprofessionellt teamarbete; Professionella skillnader; Kontrovers; Strategi; Genus och Textuell mediation; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Det interprofessionella lärandet, IPL, i team har blivit ett populärt medel för att öka samarbete och kvalité i den sociala sektorn och hälso- och sjukvård. En alltmer specialiserad och fragmentiserad vård, som ofta genomförs i team, har lett till stor spridning av interprofessionell utbildning, IPE. LÄS MER