Sökning: "vårdvetenskapens didaktik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden vårdvetenskapens didaktik.

  1. 1. Tillägnandet av vårdvetenskaplig kunskap : reflexionens betydelse för lärandet

    Författare :Margaretha Ekebergh; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reflexion; vårdvetenskap; didaktik; vårdpedagogik; lärande i teori och praxis; fenomenologi; livsvärldsperspektiv;

    Sammanfattning : Föreliggande forskning tar sin utgångspunkt i problematiken kring lärandet av vårdvetenskaplig kunskap i teori och praxis med fokus på reflexionens betydelse för lärandet. Forskningens teoretiska perspektiv är vårdvetenskap med inriktning mot vårdvetenskapens didaktik, medan fenomenologi och livsvärldsteori utgör kunskapsteoretiska utgångspunkter samt struktur för metod och empiriskt genomförande. LÄS MER