Sökning: "våga flyga"

Hittade 1 avhandling innehållade orden våga flyga.

  1. 1. Att våga flyga: Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet

    Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

    Författare :Mariann Enö; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subjektskonstruktion utvecklingsprocesser; samtal; profession; pedagogik och omsorg; offentlig och privat sfär; klass; genus; deltagarorienterad forskning; förskola; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; class; construction of subject; dialogue; developmental processes; education and care; gender; participatory research; preschool; public and private sphere;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling tillhör området professions- och skolutvecklingsforskning. Avhandlingen tar upp hur förskolepersonal konstruerar sig som professionella subjekt, dvs hur förskolepersonal skapar sitt professionella jag, sin identitet, utifrån individuella såväl som kollektiva erfarenheter. LÄS MER