Sökning: "vägran"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet vägran.

 1. 1. Assessing Capacity to Decide on Medical Treatment: On Human Rights and the Use of Medical Knowledge in the Laws of England, Russia and Sweden

  Författare :Yana Litins'ka; Yana Litins´ka; Mette Hartlev; Lena Wahlberg; Anna-Sara Lind; Uppsala University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Legal capacity; Mental capacity; Decison-making capacity; Capacity assessment; Medical treatment; Consent; Refusal; Right to privacy; Right to life; Discrimination; Right to health; Disability; Decision-making; CRPD; ECHR; Human rights; Mental disorder; English law; Russian law; Swedish law; Somatic care; Psychiatric care; Medicinsk rätt; beslutsförmåga; beslutskompetens; samtycke; vägran; Psykiatrisk vård; Äldre; funktionshinder; Europakonventionen; konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; psykisk störning; Ryssland; England; Sverige; rätten till privatliv; Rätten till liv; Rätten till hälsa; Diskriminering; Komparativ rätt; Mänskliga rättigheter; vetenskap och beprövad erfarenhet; legal capacity; mental capacity; decision-making capacity; capacity assessment; medical treatment; consent; refusal; right to privacy; right to life; discrimination; right to health; disability; decision-making; human rights; mental disorder; somatic care; Medicinsk rätt; Medical Law;

  Sammanfattning : To provide a valid consent to – or refusal of – medical intervention, a patient must be legally capable to decide. This dissertation evaluates and compares when the assessment of mental abilities to refuse – or consent to – somatic medical intervention is required in England, Russia and Sweden, and what criteria must be applied to assess the ability to decide about somatic medical interventions in these legal orders. LÄS MER

 2. 2. Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet : En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård

  Författare :Kavot Zillén; Lotta Lerwall; Elisabeth Rynning; Susanne Fransson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; abort; arbetsskyldighet; diskriminering; Europadomstolen; Europakonventionen; FN; god vård; regeringsformen; religions- och samvetsfrihet; rätten till hälsa; samvetsgrundad vägran; samvetsklausul; Svenska kyrkan; vårdvägran; värnpliktsvägran; Medicinsk rätt; Medical Law;

  Sammanfattning : The dissertation investigates health care professionals’ freedom of religion and belief. The overarching aim is to examine the rights or freedoms of health care personnel to work in accordance with their convictions while their employers – the care providers (caregiver) – have responsibilities to fulfill the legal requirement to provide patients good care. LÄS MER

 3. 3. Social citizenship and people with dementia : Designing social care policies in Sweden

  Författare :Jonas Nordh; Lars-Christer Hydén; Ann-Charlotte Nedlund; Charlotte Clarke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Social citizenship; people with dementia; policy; policy practice; policy actors; street-level bureaucrats; social work; care managers; rights; Socialt medborgarskap; personer med demenssjukdom; policy; policypraktik; gräsrotsbyråkrater; socialt arbete; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : People with dementia are commonly in need of some form of social care from the social services in order to manage their everyday situations. However, social services are shaped by the construction of policy targets. The aim of this dissertation is to explore the social citizenship for people with dementia. LÄS MER

 4. 4. Hörselscreening av en population med utvecklingsstörning : Utvärdering av psykoakustisk testmetod och av OAE-registrering som komplementär metod

  Författare :Eva Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Utvecklingsstörning; psykoakustisk metod; otoakustiska emissioner; hörselscreening;

  Sammanfattning : Populationer med utvecklingsstörning behöver kontinuerlig hörseltestning, men konsensus om lämplig testmetod saknas.Syfte: Syftet med Studie I var att utvärdera psykoakustisk testmetod och med Studie II att utvärdera OAE-registrering som komplementär metod.Studie I. LÄS MER

 5. 5. Interaktion i särskilt boende för personer med utvecklingsstörning och utmanande beteende

  Författare :Helena Antonsson; Sture Åström; Ulla Hällgren Graneheim; Mats Lundström; Mats Granlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fysiska begränsningsåtgärder; interaktion; intervention; kommunikation; mixed methods; utmanande beteende; utvecklingsstörning; web-baserad utbildning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med utvecklingsstörning har kommunikativa svårigheter och har därför behov av att utveckla olika sätt att kommunicera för att kunna förstå andra och göra sig förstådda. Svårigheter i kommunikationen påverkar interaktionen mellan personer med utvecklingsstörning och deras vårdare. LÄS MER