Sökning: "uttrycksformer"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet uttrycksformer.

 1. 1. Det rituella landskapet : Kosmografiska uttrycksformer och territoriell struktur

  Författare :Leif Sahlqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; landscape; territories; Bronze Age; barrows; visual network; chiefdom; ritual; religion; cosmography; astronomy; cardinal points; medieval churches; Östergötland; cognitive; Arkeologi; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Symbolic landscapes have now for some time been discussed in various disciplines. They have been interpreted as the result of culturalactivities, often connected with territoriality and religious or political ambitions and in particular steered by human desire to leave animprint of power and control. LÄS MER

 2. 2. Det svenska väldet : Ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte

  Författare :Torbjörn Eng; Enn Tarvel; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Dominion; supremacy; realm; kingdom; lordship; grand duchy; principalities; conglomerate state; unitary state; state formation; self-image; territories; Sweden; Finland; Baltic and German provinces; Scandinavia; royal titles; constitutions; coats of arms of the Swedish provinces; maps; 16th to 19th Century history; early modern times; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : During the so-called early modern time, i.e. from 1500 to 1800, Sweden as well as other European states went through fundamental changes. The central power increased its influence and control over society and its people. LÄS MER

 3. 3. Lek som matematisk aktivitet : hur matematiska aktiviteter konstitueras i förskola och förskoleklass och hur de förändras under en kompetensutvecklingsinsats

  Författare :Christina Svensson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :kompetensutveckling; matematiska aktiviteter; förskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur 61 pedagogers förståelse av Bishops matematiska aktiviteter Leka, Förklara, Designa, Lokalisera, Mäta och Räkna förändras under en kompetensutvecklingsinsats. Med stöd av vetenskapliga metoder inom sociokulturella teoribildningar, bidrar studien till att synliggöra historiska och kulturella motstånd som genom medierande handlingar producerats i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Bakom fasaderna : byggnadsarkeologiska sätt att fånga tid, rum och bruk

  Författare :Gunhild Eriksdotter; Historisk arkeologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; empathy; experiential analysis; visualization; buildings archaeology; stratigraphy; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : This dissertation is about the way buildings archaeology approaches historical buildings. The aim is to show how buildings archaeology can be renewed and developed. LÄS MER

 5. 5. Moulin Rouge på svenska : Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875‐1920

  Författare :Björn Ivarsson Lilieblad; Peter Aronsson; Marie C. Nelson; Pelle Snickars; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural history; visual culture; popular culture; turn of the century 1900; urbanity; hegemony; taste; Kulturhistoria; visuell kultur; populärkultur; sekelskiftet 1900; urbanitet; hegemoni; smak; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syfte med den här avhandlingen är att empiriskt kartlägga framväxten och utvecklingen av varietéunderhållningen i Stockholm 1870-1920, för att kunna förstå både förhållandet till dess transnationella förebilder, ekonomiska dynamik, kulturella dragningskraft, samt förklara hur genren kom att uppfattas i den offentliga debatten. Med teorier hämtade från Antonio Gramsci och Pierre Bourdieu diskuteras varietéerna som ett uttryck för det sena 1800-talets samhällsförändringar och marknadskapitalistiska dynamik, som bl. LÄS MER